banner

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské školce ABACUS English Preschool a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školky.

1. Provozní doba

  • Pondělí - Pátek: 08:00 - 16:00

 

2. Věk dítěte

  • Naše školka je určena pro děti od 2 do 7 let.

3. Přijímání dětí do mateřské školky

3.1. Při nástupu dítěte do školky je nutno vyplnit u každého dítěte “Evidenční list” a “Prohlášení”. Údaje o dítěti budou uloženy v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním “Evidenčního listu” souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

3.2. Přihlásit dítě můžete kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita školky. Minimálně však na jeden celý kalendářní měsíc. Pro ukončení docházky dítěte do školky je výpovědní lhůta 2 měsíce.

3.3. Při vyplnění “Evidenčního listu” vám budeme rezervovat místo do naší školky. Platí se při tom nevratná jednorázová záloha ve výši 2.000 Kč. Ta bude odečtena z platby za 1. měsíc nástupu vašeho dítěte do školky.

3.4. V případě naplnění kapacity pro příjem dětí do školky mají rodiče možnost nechat své dítě zapsat na “Waiting List”.

3.5. Děti, které jsou do mateřské školky přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v době adaptace na nové prostředí.

3.6. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku a samostatnosti na WC. Dbají, aby děti měly ve svých poličkách v šatně pořádek. Pomáhají školce při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou je k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

3.7. Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu uvedených údajů v “Evidenčním listě” dítěte, zejména změnu trvalého pobytu a změnu telefonního čísla.

3.8. Informace o dětech jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vše v platném znění.

4. Provoz a vnitřní režim mateřské školky

4.1. Provoz mateřské školky je celodenní od 8:00 do 16:00 hod. Děti se scházejí dle domluvy s rodiči a odcházejí nejdéle do 16:00 hod. Dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v šatně. Zde nechte též náhradní oblečení pro případ nehody.

4.2. Rodič musí předat dítě do třídy pouze učitelce, která za něj přejímá odpovědnost.

4.3. Při vyzvednutí dítěte ze školky se doprovod prokáže (na vyžádání pracovnice) občanským průkazem. Pokud bude vyzvedávat dítě jiná osoba, je nutné toto nahlásit při příjmu dítěte a prokázat se OP. Doprovod by neměl být mladší 18ti let. Pokud je mladší, musí být vyplněno "Zmocnění k vyzvedávání dítěte nezletilou osobou". Dítě je předáno jen osobě, která je vedena v “Evidenčním listu” dítěte.

4.4. Dítě je potřeba ze školky vyzvedávat tak, aby mohla být budova zavřena v 16:30 hod. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby školky, bude dítě předáno do náhradní domácí péče učitelce (vychovatelce) a bude o něj postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu bude účtováno 500 Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Po 20:00 hodině informujeme policii.

4.5. Nepřítomnost dítěte musí rodič (pokud je známa) nahlásit den dopředu, pokud není známa neprodleně.

4.6. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi. Trvale je stanovena doba oběda a odpočinku.

5. Stravování

5.1. Svačiny a obědy jsou zajištěny a zaváženy externím dodavatelem. Jídelníček je vždy zveřejněn na nástěnce školky,sociální síti nebo webových stránkách mateřské školky. Děti mají možnost si nosit svoji vlastní svačinu z domova. Jídlo je důležité dětem dávat s sebou v plastikových dózách a řádně podepsat. Rodiče si ručí za nezávadnost svého doneseného jídla do mateřské školky. Cena jednoho obědu je 45 Kč, cena jedné svačiny 15 Kč.

5.2. Děti nejsou do jídla nuceny, avšak jsou vedeny ke kladnému postoji k jídlu.

5.3. Pro vaše děti je připravena ovocná šťáva, pitná voda, mléko nebo čaj v neomezené míře po celý den.

5.4. Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou žvýkačky, bonbóny a jiné sladkosti (s výjimkou oslav narozenin).

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

6.1. Za bezpečnost dětí v mateřské školce zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby předání jejich zákonným zástupcem až do doby vyzvednutí zástupcem nebo jím pověřenou osobou.

6.2. Při nástupu do mateřské školky má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Tzn., že se rodiče mohou s učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

6.3. Do mateřské školky mohou rodiče přivést pouze zdravé dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné symptomy jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. V případě zjištění příznaku nemoci okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí ze školky. V mateřské školce nepodáváme dětem žádné léky a léčebné prostředky, jako jsou kapky proti kašli nebo rýmě, masti a podobně, kromě léků životně důležitých. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a podat zprávu v případě výskytu infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.), či v případě výskytu vší u dětí.

6.4. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte a v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je zranění, které se dítěti stalo při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školky, od vstupu dětí do prostor školky až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je také poranění, které se stane dětem při akcích konaných mimo mateřskou školku, organizovaných školkou a uskutečněných za dozoru odpovědné osoby. Jedná se především o úrazy dětí na vycházkách, výletech nebo zájezdech. Školním úrazem není zranění, které se dětem stane po cestě do mateřské školky a zpět. V případě jakéhokoliv úrazu vychovatelé zajistí základní ošetření vašeho dítěte, či poskytnutí první pomoci. V případě vážnějšího poranění voláme záchrannou službu č. 155.

6.5. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu jeho pobytu v mateřské školce. Odpovídají za to, co mají děti v šatních policích. Učitelky nejsou povinné kontrolovat obsah poliček, zda neobsahují nebezpečné předměty (ostré předměty, léky, potraviny, apod.). Rodiče také plně odpovídají za věci, které si dítě vezme s sebou do školky (hračky, knížky, kola, koloběžky, apod.).

6.6. Učitelky jsou odpovědné za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

6.7. Ve všech prostorách školky je prováděn pravidelný úklid.

7. Práva a povinnosti dětí, rodičů a pečujících osob

7.1. Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas, hru a na stýkání se s jinými dětmi, užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství.

7.2. Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Chrání je před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Vede děti k šetrnému zacházení s vybavením a majetkem školky. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů školky. Učitelky jsou povinné odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

7.3. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.

7.4. Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

7.5. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.

7.6. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

7.7. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. Důležité je nahlásit jakékoliv změny (trvalý pobyt, telefonní spojení, atd.).

8. Důležité informace pro vás

8.1. Do školky nepřijímáme děti nemocné, nachlazené, nebo s infekčními chorobami. Toto opatření je v zájmu všech dětí a rodičů. Alergie, cukrovku či jiná stálá onemocnění zapište prosím do “Evidenčního listu”. Na základě evidence je možné dohledání počátku infekce či epidemie. Prosíme rodiče o nahlášení infekční choroby, pokud se objeví u dítěte po vyzvednutí ze školky.

8.2. V případě znečištění oblečení jídlem či jiné nehody, dítě převlečeme do přineseného náhradního oblečení, které má ve svém batůžku na věšáku v šatně. V krajních případech máme pro děti připravené naše čisté náhradní oblečení.

8.3. V případě jakéhokoliv ohrožení evakuujeme děti do domácí péče, kde o ně bude náležitě postaráno. Informujeme policii.

8.4. Školné je možné hradit hotově v kanceláři školky či převodem na účet vždy nejpozději k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

8.5. Školné je považováno za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací.

8.6. Do školného nejsou zahrnuty vstupy na kulturní akce, divadla, spotřební a výtvarný materiál. Provozovatel si vyhrazuje právo na vypsání a uhrazení jednorázového příspěvku na dané akce. Ten však nesmí přesáhnout 5% hranici školného za měsíc.

8.7. Stravné je hrazeno současně se školným, tj. hotově v kanceláři školky či převodem na účet vždy nejpozději k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

8.8. Nemoc, úrazy, léky - při zhoršení zdravotního stavu dítěte jsou rodiče ihned informováni s žádostí o vyzvednutí dítěte.

8.9. Dítěti nebudou podávány žádné medikamenty ani léky, pokud nebudeme mít písemný souhlas rodičů a to ani léky volně prodejné. Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje dlouhodobější medikamentaci, je personálem akceptována pouze v případě písemného souhlasu rodičů a písemného doporučení lékaře (cukrovka, alergie apod.). Děti přijaté na denní docházku jsou úrazově pojištěny ze strany provozovatele ABACUS English Preschool.

9. Personál

9.1. O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotnické vzdělání a je proškolen v neodkladné péči o dítě.

9.2. Naše učitelky mají pro děti vždy připravený program, který je adekvátní jejich psychomotorickému vývoji - viz. vzdělávací program a tematické plány.

9.3. Snažíme se o vzájemnou spolupráci mezi rodiči a ABACUS English Preschool (nápady, návrhy, připomínky).

10. Závěrečné ustanovení

  • Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance jeslí a mateřské školky.

Školní řád vstupuje v platnost od 1. 1. 2016.

 
Nahoru
 
Sdílet na: