european union
 
 
banner

PROVOZNÍ ŘÁD A VNITŘNÍ PRAVIDLA

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Provozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v dětské skupině  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školky.

1. Provoz dětské skupiny (dále jen “DS”) je v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hod., a ve večerních hodinách či o víkendech po předchozí domluvě s rodiči.

2. Děti přicházejí do DS nejpozději do 9:00 hod, jinak pouze po předchozí dohodě zákonného zástupce s personálem DS.

3. Zákonný zástupce dítěte může pověřit předáním a vyzvednutím dítěte v DS jinou osobu na základě vyplnění formuláře “Zmocnění k vyzvedávání z dětské skupiny”.          

4. Nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 8:15 hod. daného dne. Nepřítomnost dítěte v DS po dobu delší než deset pracovních dní bez jeho omluvy je považováno za porušení provozního řádu.

5. Zákonný zástupce/zmocněnec dítěte předává dítě do DS bez zjevných známek onemocnění. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte personál DS od zákonného zástupce / zmocněnce dítěte nepřevezme.

6. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující personál povinen bezokladně informovat zákonného zástupce dítěte a předat mu dítě.

7. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ohlásí personálu DS.

8. Zákonný zástupce předá personálu DS lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu u všech infekčních onemocnění trvajících déle než 7 kalendářních dní.

9. Zákonný zástupce/zmocněnec v době určené pro příchod dětí do DS předává dítě po jeho převlečení v dětské šatně osobně personálu DS.

10. Zákonný zástupce/zmocněnec si dítě přebírá od personálu v šatně DS.

11. Pokud si zákonný zástupce/zmocněnec nevyzvedne dítě do konce provozní doby DS, personál DS:
a) kontaktuje telefonicky zákonného zástupce dítěte a jednatele DS
b) učiní další kroky, zejména se bude řídit postupem doporučeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - obrátí se obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR.

12. Personál DS zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce/zmocněnce, až do doby, kdy je opět předá zákonnému zástupci/zmocněnci nebo postupuje dle bodu 11.

13. Při pobytu v DS dodržuje zákonný zástupce/zmocněnec tento provozní řád a při vzájemném styku s personálem DS a s ostatními přítomnými osobami pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

14. Vzhledem k potřebám dětí se zákonnému zástupci/zmocněnci nedoporučujeme navštěvovat dítě v době jeho pobytu v DS. Případné setrvání zákonného zástupce/zmocněnce s dítětem v DS musí schválit přítomný zaměstnanec DS.

15. Program DS se řídí Plánem výchovy a péče.

16. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Ve všech prostorách DS platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a požívání alkoholu.

17. Zákonnému zástupci/zmocněnci se zakazuje dávat dětem do DS hračky a předměty, které by mohly být nebezpečné, dále se nedovoluje dávat dětem do DS cenné hračky a předměty.

18. V případě vyhlášení mimořádných událostí (požár, živelná pohroma apod.) se personál DS řídí platnými dokumenty požární ochrany nebo pokyny odpovědných osob.

19. Během provozu DS jsou dveře hlavního vchodu i všech únikových východů zevnitř volně otevíratelné.

20. K pobytu dětí venku se využívá vlastní zahrada, veřejné hřiště a další vhodné venkovní prostory, přičemž pobyt dětí venku je závislý na počasí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

21. Oběd, dopolední a odpolední svačinu zajišťuje poskytovatel DS nebo zákonný zástupce dítěte, a to na základě ujednání mezi poskytovatelem a zákonným zástupcem dítěte umístěného v DS. Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu DS. Zákonný zástupce/zmocněnec předává oběd a případně dopolední a odpolední svačinu dítěte v případě individuální stravy na daný den personálu DS v šatně DS při příchodu s dítětem a takto předané jídlo je označené jménem a příjmením dítěte. Současně s předáním stravy instruuje zaměstnance DS o způsobu podání stravy dítěti.

22. Na případné úrazy a nehody vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje poskytovatelovo pojištění odpovědnosti za újmu. DS má uzavřené Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob. Pojistná smlouva je na požádání k nahlédnutí. Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje pouze na případy, kdy dojde k zanedbání péče ze strany pečující osoby. Z tohoto důvodu doporučujeme zákonným zástupcům sjednání vlastního úrazového pojišténí pro dítě.  

23. Informace o připravovaných akcích, včetně omezení provozu DS, jsou vždy oznamovány v souladu s Vnitřními pravidly DS.

24. Dětská skupina Abacus, Abacus II, Abacus III a Abacus Písek je dětská skupina pro veřejnost s kapacitou do 24 dětí provozující poskytování služby péče od dítě na adrese Zachariášova 2113/3, České Budějovice 370 04 a V Koutě 91, Písek 397 01. Provozovatel poskytuje službu péče od dítě s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.

25. Datum schválení Provozního řádu je 01.09.2018 s platností na dobu neurčitou.

 

 

 VNITŘNÍ PRAVIDLA

 

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Pravdila organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Abacus (dále jen “pravidla”) jsou vydávána na základě § 10 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve zenění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).
 
1.2. Poskytovatelem je Abacus International Education , z.s. se sídlem Zachariášova 2113/3, České Budějovice 370  04 (dále jen “poskytovatel”).

1.3. Dětská skupina Abacus, Abacus II a Abacus III je umístěna na adrese Zachariášova 2113/3, České Budějovice 370 04 a dětská skupina Abacus English Preschool - Dětská skupina Abacus Písek na adrese V Koutě 91, Písek 397 01.

1.4. Dětská skupina (dále jen “DS”) je koncipována jako služba péče o děti provozovaná na základě oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle Zákona. DS je určena pro děti ve věku dvou let do zahájení školní docházky. Služba péče o dítě v DS je poskytována rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, k pravidelnému využití za účelem sladění rodinného a osobního života s výkonem služby/práce. O umístění dítěte může žádat rodič i jiná osoba (společně dále “zákonný zástupce”), která splňuje kritérie přijetí dítěte do dětské skupiny Abacus.

1.5. Den započetí poskytování služby péče o dítě v DS je den zápisu do evidence poskytovatele. V DS může být pečováno o maximálně 24 dětí.

 

ČÁST II. ORGANIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ

Článek 2    PERSONÁL DĚTSKÉ SKUPINY


2.1. Personál DS jsou zaměstnanci poskytovatele. Odborná způsobilost personálu DS a jejich počet je zajištěn v souladu se Zákonem.

Článek 3    DOBA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE


3.1. Dítě může navštěvovat DS buď celodenně (tj. Dva nebo tři půldny, půlden = 3 hodiny), nebo ve zkrácené denní době v případě, kdy se na jednom místě vystřídá s jiným dítětem umístěným zde také ve zkrácené denní době (tj. jeden půlden), nebo pouze některé dnz v týdnu v případě, kdy se na jednom místě vystřídá s jiným dítětem umístěným zde jiné dny v týdnu.

3.2. V případě volné kapacity zařízení je možné umístit dítě příležitostně, přednost má však dítě, které je v DS umístěno celodenně.

Článek 4    ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE


4.1. Žádost o umístění dítěte do DS (dále jen “žádost”) podá zákonný zástupce dítěte na předepsaném formuláři (příloha č. 2). Žádost se předkládá řediteli DS a je posouzena v souladu s kritérii pro přijetí dítěte do DS (příloha č. 3), (dále jen “kritéria”). Ředitelka DS vyrozumí do 14 kalendářních dnů od podání žádost zákonného zástupce o přijetí či nepřijetí dítěte do DS.

4.2. V případě obsazení všech míst v DS, budou předložené žádosti hodnoceny na základě Kritérií. Dojde-li k uvolnění místa v DS, ředitelka vyrozumí zákonného zástupce.

Článek 5    SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ ABACUS


5.1. Po vyrozumění zákonného zástupce o přijetí dítěte do DS připraví ředitelka smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině Abacus. Smlouvu podepisuje ředitelka a zákonní zástupci dítěte. Neposkytnou-li zákonní zástupci potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, může být smlouva uzavřena s dalším žadatelem v pořadí. Nedílnou součástí smlouvy o umístění v DS je i souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pokud bude v průběhu adaptačního období na základě posouzení personálu DS zjištěno, že dítě není schopno pobytu v DS, může ředitelka odstoupit od smlouvy.

5.3. Maximální doba uzavření smlouvy je do dne zahájení školní docházky dítěte.

5.4. Při přijetí dítěte do DS ředitelka dohodne se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech v DS a zároveň rozsah stravování po dobu pobytu v DS. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou DS a písemně potvrdit formou dodatku ke smlouvě.

Článek 6    STRAVA A NÁPOJE


6.1. Oběd, dopolední a odpolední svačinu zajišťuje poskytovatel DS, pokud zákonný zástupce dítěte umístěného v DS nevyužije možnosti individuálního stravování.

6.2. Podávání stravy a přípravu pitného režimu zajišťuje personál DS.

6.3. Informace o dodavateli stravy, jídelní lístek včetně včetně ceníku a podmínky rušení odběru stravy jsou k dispozici v DS. Platební podmínky jsou součástí ujednání mezi poskytovatem a zákonnými zástupci dítěte.

Článek 7  ÚHRADA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ


7.1. Služba péče o dítě v dětské skupině Abacus je poskytována s částečnou úhradou nákladů ze strany zákonných zástupců. Stravování je plně hrazeno zákonnými zástupci.

Článek 8    UKONČENÍ SMLOUVY


8.1. K ukončení smlouvy o poskytování služeb o dítě v DS dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou, odstoupením poskytovatele od smlouvy nebo výpovědí obou smluvních stran, z důvodů uvedených ve smlouvě.

Článek 9    ORGANIZACE DĚTSKÉ SKUPINY ABACUS


9.1. Organizace DS se řídí Provozním řádem. Za účelem zajištění kvality poskytování péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování péče o dítě v DS je vedena evidence dětí. Evidence obsahuje údaje stanovené v § 11 Zákona.

9.2. Při nástupu dítěte do DS vyplní zákonný zástupce dítěte Evidenční list dítěte v DS a předloží Vyjádření lékaře o zdravotním stavu včetně potvrzení o očkování, popř. dokladu, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

9.3. Písemné dokumenty dítěte umístěného v DS jsou uloženy v osobních složkách vedených ředitelkou DS. Zákonný zástupce dítěte je povinen nejpozději do 10 dnů písemně nahlásit změny údajů uvedených v žádosti o umístění, resp. v Evidenčním listu dítěte.

9.4. V případě změny zdravotního stavu uvedeného v Evidenčním listu dítěte si zákonní zástupci vyžádají nové vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující personál povinen bezokladně informovat zákonného zástupce dítěte a předat mu dítě nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

9.5. Absenci dítěte je zákonný zástupce nbo zmocněnec povinen nahlásit e-mailem, sms zprávou nebo telefonicky pečující osobě v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 8:15 hod omlouvaného dne. Neomluví-li zákonný zástupce absenci dítěte ve lhůtě uvedené v informaci o dodavateli stravy dle čl. 6.3. těchto pravidel, bude mu účtováno stravné ve výši dle ceníku.

Článek 10    PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY


10.1. Provoz DS je v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hod., a ve večerních hodinách a o víkendech po domluvě s personálem DS.

10.2. Provoz DS může být omezen nebo přerušen poskytovatelem DS. Plánované omezení nebo přerušení provozu DS oznámí poskytovatel DS zákonným zástupcům nejpozději 14 kalendářních dnů předem (např. opravy a rekonstrukce, malování, pravidelná údržba budovy, čištění podlah a koberců, sanitární den aj.).

10.3. Provoz DS může poskytovatel DS omezit nebo přerušit i v jiném termínu, a to ze závažných důvodů, které znemožňují řádné poskytování služby péče o dítě (např. Výskyt infekčního onemocnění, chřipková nebo jiná epidemie, vládní opatření, personální důvody, technické závady aj.). Informaci o omezení nebo přerušení provozu oznámí poskytovatel DS zákonnému zástupci neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

10.4. Zákonný zástupce je povinnen hradit náklady za službu péče o dítě v dětské skupině Abacus i v případě přerušení či omezení provozu z důvodů uvedených v čl. 10.2. a 10.3.

10.5. Stížnosti, oznámení a podněty k práci DS je možno doručit poštou, emailem nebo osobně ředitelce DS, případně personálu DS, který je bezodkladně předá ředitelce DS k vyřízení. Stížnosti, oznámení a podněty budou vyřízeny do 30 dnů od doručení.

Článek 11    POJIŠTĚNÍ


11.1. Poskytovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti z újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato smlouva je uzavřena po celou dobu poskytování služeb péče o dítě v DS.

Článek 12    ÚKLID A NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM


12.1. Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v DS, je zajištěn úklid v následujícím rozsahu:
a) setření všech podlah a povrchů, vyčištění koberců vysavačem - denně
b) vynášení odpadků - denně, umytí umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití prostředků s dezinfekčním    účinkem - denně

c) omytí a dezinfikování omyvatelných částí stěn hygienického zařízení - 1x týdně, v případě potřeby ihned
d) výměna lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden, v případě potřeby ihned
e) mytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů - 1x za 6 měsíců
f) celkový úklid všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů včetně hraček - 1x za 6 měsíců
g) malování - dle potřeby, nejméně však 1x za 3 roky

12.2. Za výše uvedené s výjimkou činností uvedených v čl. 12.3 odpovídá ředitelka DS nebo jím pověřený zástupce.

12.3. Pečující osoby jsou odpovědné za čištění hraček, výměnu ručníků a za stažení a povlečení lůžkovin. Pečující osoby jsou dále poviny udržovat dostatečnou zásobu čistých ručníků a lůžkovin určených pro případ okamžité výměny a zajistit jejich vyprání, dle pokynů ředitelky DS.

 

ČÁST III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1. Nedílnou součástí těchto pravidel jsou následující přílohy:

Provozní řád dětské skupiny
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DS
Evidenční list dítěte

Článek 14    ÚČINNOST


14.1. Tato pravidla nabývají účinností dnem 01.09.2018

 

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení